Undervisningsmiljøundersøgelsen 2023 resultat og Elevdemokrati på FGU NVS

Handleplan efter undersøgelse af FGU institutionernes undervisningsmiljøvurdering 2023 – Handleplan for FGU Nordvestsjælland.

På baggrund af undervisningsmiljøvurderingen har vi i FGU Nordvestsjælland udvalgt følgende 3 punkter til handleplanen:

1. Fysiske rammer - skolemiljø og det æstetiske undervisningsmiljø var nogle punkter hvor eleverne var delvist uenige eller uenige med udsagnene i undersøgelsen. Blandt andet viser undersøgelsen at eleverne ranglister fællesarealerne som noget af det de gerne vil anderledes.

2. Fællesskab/mobning der er få elever der nævner mobning og det at føle sig uden for fællesskabet i undersøgelsen, men det er blevet et punkt i handleplanen hos os, da fællesskab er essentielt for elevers læring.

3. Samarbejde mellem elever og lærere, der ligger FGU Nordvestsjælland også højt i den positive ende, men det er alligevel der vi vælger at sætte ind med handleplanen jf. punkt nr. 2 og fokus på elevernes trivsel.

Jf. ovenstående har vi besluttet at tage disse punkter fra undervisningsmiljøvurderingen med direkte ind som en del af vores kommende trivselsprojekt, Bedre Mental Trivsel på FGU, der starter 1.4.2023, og er i samarbejde med Modstrøm, Psyk. Info, Ventilen og Region Sjælland.

Direkte handlinger koblet til punkt 1-3:

1. Fysiske rammer:

Der er bliver den 1.4.2023 i gang sat en proces med elevorganisationen Modstrøm, der sammen med vores 3 skoler og elevrådene skal arbejde med skolernes fysiske rammer for at opnå bedre elevtrivsel og skolemiljø. Der er afsat penge til at elevernes stemmer bliver hørt og at tiltagene er tænkt som blivende elementer på skolerne.

2. Fællesskab og mobning:

Den 28.6.23 afholdes et stort fælles event for alle tre skoler. Eventet er en del af et trivselsprojekt finansieret af udlodningsmidler 2021, som skal øge trivsel og fællesskab. Herudover arbejdes der via bl.a. elevrådene/elevdemokratierne med trivsel og fællesskab og gennem de indsatser som underviserne udvikler i det store trivselsprojekt, Bedre Mental Trivsel på FGU.

3. Samarbejde mellem elever og lærere: I efteråret skydes den del af vores trivselsprojekt i gang der direkte har at gøre med medarbejdernes viden om, og tilgang til vores elever i form af en Trivselsambassadøruddannelse der er spredt ud fra september 2023-juni 2024. Via denne uddannelse er målet at samle viden om, og åbne handlemuligheder for medarbejderne når de møder udfordringer i læringsmiljøet.

Endvidere vil der via dette forløb være fokus på samspillet mellem medarbejdere og elever med fokus på inklusion og trivsel og den gode samtale.

Evaluering /opfølgning på handleplanen:

FGU Nordvestsjælland vil løbende gennem 2023-2024 gennem BMT evaluere og konkludere hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til både ovenstående og andre elementer med fokus på elevernes trivsel. Dette bliver gennemført via forbedringsagent/aktionslæringsmodeller, som lærerne undervises i på Trivselsambassadørforløbet. CeFu og Region Sjælland vil sideløbende lave målinger og følgeforskning, som afsluttes med projektet i 2025, og som forventeligt vil indeholde klarer retninger for hvad der virker og hvad der ikke virker når vi kigger på elevtrivsel.

Elevdemokratiet:

Elevdemokratiet har til formål, at eleverne på FGU Nordvestsjælland skal øge deres demokratiske stemme og opmærksomhed og samtidig opdage, at de kan være med til at påvirke hverdagen på deres skole, og at de dermed har en række rettigheder for indflydelse.

Eleverne deltager i møder med skolelederne på de 3 skoler og får viden om, hvor og hvordan de kan engagere sig, og skolelederne får elevernes syn på hvad de konkret har lyst til skulle ændres på skolen. Dette bakkes aktivt op af elevforeningen Modstrøm, som FGU Nordvestsjælland har været medlem af siden opstart. Modstrøm samarbejder om flere ting hos os for at støtte op omkring elevdemokratiet på FGU Nordvestsjælland. Derudover deltager elevrådsformanden som repræsentant i skolens bestyrelse.

Aktiviteten skal give eleverne lyst til at engagere sig og tage medansvar for hverdagen på deres skole.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: