Vedtægter

Vedtægter for FGU Nordvestsjælland


Vedtægter for
FGU Nordvestsjælland

I medfør af§ 2, stk. 3, og § 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende
grunduddannelse har den første bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens
styrelse m.m. som supplerer reglerne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Kapitel 1:

§ 1. Institutionens navn er FGU Nordvestsjælland.
Institutionen har hjemsted i Holbæk kommune, der er godkendt efter lovens§ 59, stk. 1, 2. pkt., og
er omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.
Institutionen har følgende dækningsområde, som er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.:
Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner.


Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens§
59, stk. 1, 2. pkt.: Fårevejle, Svebølle, Holbæk.

Institutionens CVR-nummer er: 39815869

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning
(Følgende regler supplerer reglerne i lovens §§ 11-16)

§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen
to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:
1) 10 udefrakommende medlemmer:
Udpegningsberettiget

De 3 kommuner Odsherred kommune, Kalundborg kommune og Holbæk Kommune udpeger i
fællesskab 5 bestyrelsesmedlemmer. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
udpeger 1 medlem, FH Holbæk-Odsherred udpeger 1 medlem, FH Kalundborg udpeger 1 medlem
og Dansk Industri udpeget 2 medlemmer.

•Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 13. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre
medlemmer, der udpeges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutionens bestyrelse
fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse

§ 14. Vedtægten træder i kraft den [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden, jf
bekendtgørelsens§ 1, stk. 2. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på
institutionens hjemmeside, jf lovens § 2, stk. 4, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal
fremgå af institutionens hjemmeside. ] eller - hvis samtlige udefrakommende medlemmer af
bestyrelsen på dette tidspunkt endnu ikke er udpeget efter vedtægtens § 2 - på et tidspunkt snarest
derefter, hvor samtlige udefrakommende medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter vedtægtens §
2.

I sidstnævnte tilfælde fastsætter bestyrelsen ved en allonge til denne vedtægt, underskrevet af alle
udpegede medlemmer af bestyrelsen, tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden, jf. dog lovens § 2,
stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder i 2019, varer frem til 30. april 2022.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den _____ _

Underskrifter
Formand Thomas Adelskov Odsherred Kommune
Næstformand Kalundborg Kommune
Medlem Kristine Vesterskov Olsen Kalundborg Kommune
____________________
____________________
Martin Dam
____________________
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Steen Klink
__
Jørn Nielsen
Erik T aagaard
Holbæk Kommune
Holbæk Kommune
Nordvestsjællands Erhvervs- og
Gymnasieuddannelser
FH Holbæk-Odsherred
FH Kalundborg
Dansk Industri
Dansk Byggeri
____________________
Carsten Andersen
____________________
Steffen Lund
____________________
Allan Andersen
____________________
____________________
Ejner Bruhl
____________________
____________________
. '
\ ,
Medarbejder repræsentant
Tilforordnet udpeget af elevråd
med stemmeret
uden stemmeret
Besat
Johnny Herløv Lindahl
Medarbejder repræsentant
__________________________
Tina Lind
__________________________


På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: