Vedtægter

Vedtægter for FGU Nordvestsjælland

I medfør af § 2, stk. 3, og § 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende
grunduddannelse har den første bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens
styrelses m.m., som supplerer reglerne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse:

Kapitel 1:

§ 1. Institutionens navn er FGU Nordvestsjælland.
Institutionen har hjemsted i Holbæk kommune, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt., og
er omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Institutionen har følgende dækningsområde, som er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.:
Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner.

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens §
59, stk. 1, 2. pkt.: Fårevejle, Svebølle, Holbæk.

Institutionens CVR-nummer er: 39815869


Kapitel 2:

Bestyrelsens sammensætning
(Følgende regler supplerer reglerne i lovens §§ 11-16)

§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen
to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer:
Udpegningsberettiget antal medlemmer
Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner 5
EUC Nordvestsjælland 1
LO Holbæk-Odsherred og LO Kalundborg 2
Dansk Industri 1
Dansk Byggeri 1

Stk. 2 Formandskabet i bestyrelsen går på skift mellem de tre kommuner, således at Odsherred
Kommune har formandskabet i perioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021,
Kalundborg Kommune har formandskabet i den følgende valgperiode, og derefter har Holbæk
Kommune formandskabet i den næste valgperiode.
De fem bestyrelsesposter, der besættes af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner fordeles
således, at den kommune, der har formandsposten, har én plads, mens de to andre kommuner hver
har to pladser.

2) To medarbejdere. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret besluttet af
medarbejderne, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3.
Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan, uden at det samlede antal stemmeberettigede
medlemmer derved overstiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra
forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. lovens § 12, stk.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af
medarbejderne efter reglen i § 7, stk. 4. En sådan beslutning føjes til vedtægten som en allonge og
offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber en blandet sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af
bestyrelsen.

3) Én myndig elev blandt FGU institutionens studerende udpeges af elevrådet, jf. lovens § 12, stk. 4
vælges som tilforordnet.

§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til
kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted op til 3 gange

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 15 i lov om
institutioner for forberedende grunduddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen
øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den
resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en elev ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at
blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemsskabet øjeblikkeligt. Den
udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af
funktionsperioden.


Kapitel 3:

Bestyrelsens opgaver og ansvar
(Følgende regler supplerer lovens §§ 17-22)

§ 4. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede
aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 6. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.
Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde
(Følgende regler supplerer lovens §§ 17-22)

§ 7. {Ud over formanden vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin
næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens
møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer
er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed
er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, herunder om udvidelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderne, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt., om køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom, beslutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse samt
udbudsplacering (skoler) kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsen kan dog uanset stk. 4 i særlige tilfælde og med tilladelse fra Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet træffe en beslutning med almindeligt flertal, hvis beslutningen er
nødvendig for, at bestyrelsen i tide kan opfylde sine forpligtelser efter loven.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til
at få sin mening ført til referat.

Stk. 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt
tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser
om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger
om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige
samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed
eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes
af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 9. Forretningsordenen, jf. lovens § 17, skal som minimum fastlægge regler om følgende forhold:

1) Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder,
herunder med regler om muligheder for delegering.

2) Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering
og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for
bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens
uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling,
finansieringsforhold, penge‐ strømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder
vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse,
sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke
tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens
ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete
handlepligter og lignende for bestyrelsen.


Kapitel 5:

Institutionens daglige ledelse
(Følgende regler supplerer lovens § 15)

§ 10. Direktøren skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag
om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.
Kapitel 6: Tegningsret

§ 11. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens direktør i forening {eller af en
af disse i forening med bestyrelsens næstformand}.


Kapitel 7:

Regnskab og revision
(Følgende regler supplerer lovens § 38)

§ 12. Bestyrelsen fastsætter i en regnskabsinstruks nærmere regler for institutionens
regnskabsføring.

Stk. 2. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en
erklæring om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 15 i lov om
institutioner for forberedende grunduddannelse.


Kapitel 8:

Formue og nedlæggelse

§ 13. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre
medlemmer, der udpeges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutionens bestyrelse
fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.


Kapitel 9:

Ikrafttrædelse

§ 14. Vedtægten træder i kraft den [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden, jf.
bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på
institutionens hjemmeside, jf. lovens § 2, stk. 4, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal
fremgå af institutionens hjemmeside. ] eller – hvis samtlige udefrakommende medlemmer af
bestyrelsen på dette tidspunkt endnu ikke er udpeget efter vedtægtens § 2 – på et tidspunkt snarest
derefter, hvor samtlige udefrakommende medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter vedtægtens §
2. I sidstnævnte tilfælde fastsætter bestyrelsen ved en allonge til denne vedtægt, underskrevet af alle
udpegede medlemmer af bestyrelsen, tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden, jf. dog lovens § 2,
stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder i 2019, varer frem til 31. december 2021.

Undervisningsministeren fastsatte vedtægterne den 19.09.2018. Den 30.09.2019 underskrev bestyrelsen for FGU Nordvestsjælland vedtægterne og den 10.10.2019 blev vedtægterne offentliggjort.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: