Vedtægter

Vedtægter for FGU Nordvestsjælland

I medfør af § 2, stk. 3, og§ 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse har bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens styrelse m.m. som supplerer reglerne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Kapitel 1:

§ 1. Institutionens navn er FGU Nordvestsjælland.

Institutionen har hjemsted i Holbæk kommune, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt., og er omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Institutionen har følgende dækningsområde, som er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.: Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner.

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.: Fårevejle, Svebølle, Holbæk.

Institutionens CVR-nummer er: 39815869

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

(Følgende regler supplerer reglerne i lovens § § 11-16)

§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer:

Udpegningsberettiget

De 3 kommuner Odsherred kommune, Kalundborg kommune og Holbæk Kommune udpeger i fællesskab 5 bestyrelsesmedlemmer. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser udpeger 1 medlem, FH Holbæk-Odsherred udpeger 1 medlem, FH Kalundborg udpeger 1 medlem og Dansk Industri udpeget 2 medlemmer.

2) Èn tilforordnet og myndig elev blandt FGU institutionens studerende uden stemmeret udpeget af elevrådet, jf. lovens § 12, stk. 4.

3) To medarbejdere. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret besluttet af medarbejderne, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan, uden at det samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved overstiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. lovens § 12, stk. 

3, 2. pkt. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne efter reglen i § 7, stk. 4. En sådan beslutning føjes til vedtægten som en allonge og offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber en blandet sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted op til 3 gange.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 15 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en elev ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemsskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

(F0lgende regler supplerer lovens §§ 17-22)

§ 4. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 6. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

(Følgende regler supplerer lovens §§ 17-22) 

§ 7. Ud over formanden vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin næstformand.

Stk. 2. Formanden (- og i dennes fravær næstformanden) - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelses- medlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens (- og i dennes fravær næstformandens) - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, herunder om udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderne, jf. lovens § 12,stk. 3,2. pkt., om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, beslutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse samt udbudsplacering (skoler) kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsen kan dog uanset stk. 4 i særlige tilfælde og med tilladelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffe en beslutning med almindeligt flertal, hvis beslutningen er nødvendig for, at bestyrelsen i tide kan opfylde sine forpligtelser efter loven.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at fa sin mening ført til referat.

Stk. 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 9. Forretningsordenen, jf. lovens § 17, skal som minimum fastlægge regler om følgende forhold:

1) Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med regler om muligheder for delegering.

2) Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, penge- strømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

(Følgende regler supplerer lovens § 15)

§ 10. Direktøren skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 11. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens direktør i forening (eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand).

Kapitel 7: Regnskab og revision

(Følgende regler supplerer lovens § 38)

§ 12. Bestyrelsen fastsætter i en regnskabsinstruks nærmere regler for institutionens regnskabsføring.

Stk. 2. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 15 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 13. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse

§ 14. Vedtægten træder i kraft den [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside, jf. lovens § 2, stk. 4, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside. ] eller - hvis samtlige udefrakommende medlemmer af bestyrelsen på dette tidspunkt endnu ikke er udpeget efter vedtægtens § 2 - på et tidspunkt snarest derefter, hvor samtlige udefrakommende medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter vedtægtens § 2. I sidstnævnte tilfælde fastsætter bestyrelsen ved en allonge til denne vedtægt, underskrevet af alle udpegede medlemmer af bestyrelsen, tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden, jf. dog lovens § 2, stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder i maj 2022, varer frem til 30. april 2026.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 28.3.2022

Vedtægtsunderskrifter

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

11 Fagtemaer: