FGU Nordvestsjællands Privatlivspolitik

1. Indledning

FGU Nordvestsjælland er en skole, der har til formål, at gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller deres drømmejob.
Derfor arbejder vi på FGU-uddannelsen, både med faglige og personlige kompetencer, der giver de unge de bedste forudsætninger videre i livet og i uddannelsesverdenen.

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger.
Når du som elev hos FGU Nordvestsjælland eller som anonym bruger besøger FGU Nordvestsjællands websider og eventuelt tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler FGU Nordvestsjælland som dataansvarlig en række personoplysninger, alt efter dine relationer til FGU Nordvestsjælland, der kan være en eller flere af disse kategorier:

 • Anonym bruger af vores webside
 • Tilmeldt vores nyhedsbreve
 • Tilmeldt som elev på FGU-uddannelsen
 • Ansat som medarbejder på FGU Nordvestsjælland

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 • At du som bruger af FGU Nordvestsjællands websider, har en god oplevelse
 • At vi bliver i stand til at forbedre og udvikle vores services og tjenester til gavn for vores elever.

Detaljerne følger nedenfor.

2. Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysninger

For alle anonyme brugere:
Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du besøger FGU Nordvestsjællands web-side:

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
 • Hvilken enhed er anvendt til at tilgå den givne webside (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til den givne webside
 • IP-adresse
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke videoer, du evt. har afspillet og varighed deraf

For alle brugere der ønsker at nyhedsbreve fra FGU Nordvestsjælland:
Indsamler og behandler vi følgende:

 • E-mailadresse

For elever tilmeldt uddannelsen hos FGU Nordvestsjælland:
Indsamler og behandler vi følgende, når det er relevant og har et sagligt formål:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail
 • CPR-nr.
 • Forhold i relation til uddannelsen, f.eks. kompetencer, fagligt niveau

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

 • Straffeattest

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)

 • Helbredsoplysninger, religiøse overbevisninger etc.

3. Formål

For alle anonyme brugere:
Vi behandler personoplysninger til disse formål:

 • Personalisering
 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgt indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at personalisere indholdet ud fra dine personlige præference som f.eks. Uddannelsesspor etc.

Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre FGU Nordvestsjællands digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere og elever. Dette indebærer bl.a. forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af FGU Nordvestsjællands digitale tjenester og til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og data-beskyttelsesloven) og andre legitime formål
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores services mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af FGU Nordvestsjællands juridiske interesser, f.eks. overtrædelse af brugs-rettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser

For modtagere af nyhedsbrev:
Vi behandler din e-mailadresse for at kunne sender dig nyheder via e-mails.

For elever
For at kunne opfylde og efterleve de krav der stilles via lovgivningen om Forberedende Grundud-dannelse, i forhold til at udbyde og gennemføre uddannelse af unge under 25 år.

For ansatte
For at kunne opfylde og efterleve alle krav i forbindelse med personaleadministrationen.

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Behandling Juridisk hjemmel
Alle anonyme brugere
Visning af indhold mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legi-time interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
FGU Nordvestsjællands legitime interesser er, at du kan an-vende og tilgå offentlige websider med artikler og informationer om FGU Nordvestsjælland.
Personalisering Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til infor-mation og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)
Forretningsudvikling Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
FGU Nordvestsjællands legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende services og have blik for trends og fremtidige services.
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.

For alle brugere der afgiver samtykke til at modtage nyhedsbreve fra FGU Nordvestsjæl-land (ud over alle ovenstående)

Direkte markedsføring mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legi-time interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
FGU Nordvestsjællands legitime interesser er, at vi kan sende dig de nyhedsinformationer og de meddelelser, som du har an-modet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

For alle elever der er tilmeldt uddannelse hos FGU Nordvestsjælland

Forvaltningsloven
Offentlighedsloven
Oprettelse af elever Bekendtgørelse om kommunal ungeindsats for unge under 25 år LBK 825
Håndtering af forløbsplaner FGU Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019
Daglige behandlingsaktiviteter Bek 2019-04-26 nr. 479 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. § 19, stk. 3
Bek. FGU vedr. ordens- og samværsregler
Udskrivning og arkivering af beviser Bek 2014-01-16 nr. 41 om prøver og eksamen i grundlæg-gende erhvervsrettede uddannelser § 33, stk. 2
Behandling vedr. skoleydelse/løn FGU Bekendtgørelsen
Behandling vedr. virksomhedspraktik og erhvervstræning FGU Loven
Behandling i forbindelse med arbejds-skader Institutionslovens, Bek. Lov og forberedende grunduddannelse LBK 604 §46
Behandling vedr. test og SPS-forløb Lov og bekendtgørelse om FGU og SPS
Behandling af uddannelsesplaner Bek. Af lov om erhvervs- og grunduddannelser LBK 738 af 20-06-2016
Behandling i forbindelse med indberetning/underretning til kommune og myndigheder Lov om social service §153
Bek. Om underretningspligt overfor kommunen efter lov om so-cial service BEK 1466 af 16.12.2010

For alle FGU Nordvestsjællands ansatte

Daglig personaleadministration

Gældende arbejdsretlig lovgivning

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktindgåelse, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

5. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de services, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan tilgå en række af FGU Nordvestsjællands services.

6. Videregivelse af personoplysninger

FGU Nordvestsjælland videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter udenfor EU. Videregivelse af oplysninger sker udelukkende i medfør af dansk lov som f.eks. FGU Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019

8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden. Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

9. Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregi- velsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket, konsekvensen kan imidlertid blive, at du dermed ikke kan modtage eller deltage i en række af FGU Nordvestsjællands webservices, aktiviteter eller modtage vores nyhedsbreve.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger

 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

 • Retten til at få slettet personoplysninger

 • Retten til at få begrænset personoplysninger

 • Retten til dataportabilitet

 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på info@fgunvs.dk.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Særligt vedrørende indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. FGU Nordvestsjælland må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre FGU Nordvestsjælland påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte FGU Nordvestsjælland på disse måder:

FGU Nordvestsjælland
Berendsen Alle 1B
4300 Holbæk
Danmark

Håndteringen af elevers personoplysninger kan læses på dette link:

Håndtering af elevernes personoplysninger

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: